English flagDanish flag

BB-Hotels Julekalender
2022

3. december - svar
Kender du de danske øer - også de mindre kendte?
Svar: Hesselø
Julekalender Svar Hesseloe
Hesselø-julekalender historie
Isoleret i Kattegat, ca. 25 km nord for Sjællands kyst, ligger den lille, privatejede og ubeboede Hesselø. Øen har et areal på ca. 71 ha og består af en moræneknold, som er omgivet af et stenet marint forland. Et langt stenrev strækker sig ud fra den nordvestlige ende af øen, mens et spidst sandrev markerer øens afslutning mod sydøst.

Trods sin beskedne størrelse rummer Hesselø en mangfoldighed af forskellige naturtyper og et særpræget plante- og dyreliv. På stenrevet ud for øens nordvestspids yngler ca. 1.000 spættede sæler, hvilket gør øen til en af Europas vigtigste ynglelokaliteter. Stenrevet har en frodig algevegetation, der domineres af rødalger som gaffeltang og juletræsalge samt flere arter af ribbeblad.
Jegindø-julekalender historie
Selve Hesselø er et lysåbent landskab med overdrev, våde enge og kær, der omgives af bræmmer af strandeng og strandvolde. Kreaturer og dådyr medvirker til at holde opvæksten af træer og buske nede. Flere varmekrævende planter drager fordel af det nedbørsfattige, solrige klima. Særlig interessant er forekomsten af enblomstret fladbælg, som kun vokser få steder i Danmark. Dertil kommer sjældenheder som langstakket væselhale, hjertespand og lægehundetunge. På skrænterne vokser også skræntstar og svalerod, mens strandengene lyser violet af lav hindebæger.
Julekalender spørgsmål 3. dec.
I 1960’erne var Hesselø genstand for omfattende fuglestudier, hvor der blev fundet sjældne arter som vandsanger, sibirisk bynkefugl og hortulan. Den begrænsede adgang betyder, at kendskabet til fuglelivet i dag er mindre detaljeret. Øens mere usædvanlige ynglefugle omfatter sildemåge, tejst og muligvis karmindompap.

I 1951 blev Hesselø udlagt som videnskabeligt reservat, og i 1982 blev den del af søterritoriet samt de rev, som ligger inden for en afstand af 3 sømil fra Hesselø, fredet. Derudover er Hesselø og det omkringliggende havområde udpeget som habitatområde.

Øen er svært tilgængelig, og ønsker man at besøge den, må man sejle selv. Da øen er privatejet, er adgangen yderligere begrænset, men det er tilladt at opholde sig på stranden. På revene er al færdsel dog forbudt fra d. 15. april til d. 30. september.
Kilde-billeder: Trap Danmark/Rundt i Danmark